donderdag 8 mei 2014

Belastingvoordelen voor innovatieve ondernemers

Om uw bedrijf verder te ontwikkelen en technologisch te vernieuwen bent u als ondernemer doorlopend bezig met innoveren. Of het nu gaat om verbetering van bestaande processen, of het ontwikkelen van nieuwe producten of software, de ontwikkelingen staan nooit stil.

Om u hierbij te ondersteunen heeft de overheid een aantal fiscale stimuleringsregelingen in het leven geroepen die het innoveren stimuleren. Het betreft hier de WBSO, de RDA en de Innovatiebox. 

 WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk De regeling geldt zowel voor grote als kleine bedrijven. De WBSO kent de volgende drie faciliteiten: 

1. Een tegemoetkoming in de loonkosten die samenhanen met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing. In 2014 kan een werkgever een afdrachtvermindering van 35% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van € 250.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 14%. De maximale afdrachtvermindering bedraagt voor 2014 €14 miljoen. 
2. Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen. Deze werkt hetzelfde als de hiervoor genoemde regeling alleen geldt er voor de eerste € 200.000 aan S&O loon een afdrachtvermindering van 50%.
3. Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers. Indien een zelfstandig ondernemer meer dan 500 uur aan erkend speur en ontwikkelingswerk besteed dan kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden op een extra aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting.

Een aanvraag voor de toepassing van de WBSO moet uiterlijk een maand voor het begin van de periode bij RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) worden ingediend. Als de werkzaamheden al zijn begonnen kan eventueel nog voor het restant van de periode een aanvraag worden ingediend.

Het belangrijkste beoordelingscriterium voor het te ontwikkelen product, proces of de te ontwikkelen programmatuur is of het object van ontwikkeling technisch nieuw is voor de aanvrager. De technische nieuwheid wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van technische onzekerheid oftewel een aanzienlijk technisch risico. Met andere woorden de technische werking van hetgeen ontwikkeld gaat worden, staat niet bij voorbaat al vast.

De regeling stelt ook eisen aan de inrichting van de (uren)administratie. Voor het kunnen aantonen van de S&O-uren moet een projectadministratie worden gevoerd. De S&O-administratie moet inzicht verschaffen in de aard, inhoud, voortgang en omvang van de S&O-projecten. 

Research & Development Aftrek (RDA)

Sinds 2012 geldt de Research & Development Aftrek (RDA) voor inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. Deze aftrek is bedoeld voor direct toerekenbare R&D-uitgaven anders dan loonkosten. Veelal wordt de RDA gelijktijdig met de WBSO aangevraagd. 

In 2014 bedraagt de aftrek 60% van de goedgekeurde RDA kosten. Het bedrag van de beschikking kan als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% leidt de aftrek tot een nettovoordeel van 15% van de gemaakte RDA kosten. 

De innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten kunnen in deze box vallen. Over de winsten in deze box geldt een effectief belastingtarief van 5% in plaats van gebruikelijke 20% of 25%. Het betreft hier winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor u een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen, of waarvoor u een S&O-verklaring hebt gekregen. 

Het tarief van 5% wordt berekend over het verschil tussen de opbrengsten van de innovatie en de voortbrengingskosten van deze innovatie. De innovatiebox is alleen van toepassing op vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. De heffing van 5% is pas van toepassing in het jaar waarin de totale opbrengsten de totale voortbrengingskosten overschrijden.

De opmaat voor de innovatiebox is veelal de WBSO-faciliteit. 

Resumé

Bovenstaande is slechts een beperkte weergave van de inhoud van deze regelingen. Het is dan ook zeker de moeite waard om te onderzoeken of uw onderneming in aanmerking komt voor een van bovenstaande fiscale tegemoetkomingen. Uw innovatiekosten kunnen hierdoor sterk gereduceerd worden waardoor u uw opbrengstpotentieel vergroot. Voor het slagen van een aanvraag bij RVO.nl doet u er goed aan om uw aanvraag goed voor te bereiden en te zorgen dat u goed op de hoogte bent van de  voorwaarden waaraan u moet voldoen. Dit vergroot de slagingskans van de aanvraag aanzienlijk.

Dit artikel is geschreven door J.D. (Dave) Lodder AA - accountant